Køberrådgivning

Hvis sælgers ejendomsmægler eller advokat udarbejder dokumenterne i din ejendomshandel, anbefaler vi, at du får din egen uvildige rådgiver til at kigge papirerne grundigt igennem og sørge for, at alle aftaler i handlen overholdes. Hos os er det dine ønsker og forventninger som køber, der kommer i fokus.

Køberrådgivning omfatter:

  • Komplet juridisk rådgivning
  • Gennemgang og godkendelse af købsaftalen og tilhørende bilag
  • Koordinering af handlen, herunder korrespondance med købers og sælgers pengeinstitut
  • Udarbejdelse/gennemgang af skøde
  • Udarbejdelse/gennemgang af refusionsopgørelse
  • Kontrol af at der først sker frigivelse af købesummen overfor sælger, når betingelserne herfor er opfyldte

Pris for villa, sommerhus eller ejerlejlighed – kr. 6.875,00

Køberrådgivning udføres af vores samarbejdspartner, Steensgaard Advokatanpartsselskab.

Der tages forbehold om tillæg ved debitorskifte af sikkerhed til ejerforening.
Ved erhvervsejendomme, landbrug og udstykningssager: Spørg efter pris.

Mere information om køberrådgivning:

Du kan godt underskrive købsaftalen hos ejendomsmægleren, inden du kontakter os, hvis du får tilføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen. Det betyder, at handlen kun gælder, hvis din rådgiver kan godkende handlen indenfor en fastsat frist. Når du underskriver købsaftalen, skal du blot oplyse, at din rådgiver er Steensgaard Advokatanpartsselskab, Ryttervej 60, 6600 Vejen, mailadresse js@steensgaardlaw.dk.

Eksempel på rådgiverforbehold i købsaftalen:
Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver, jf. købsaftalens afsnit 10, godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16.00 6 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

Tinglysning af skøde:

Tinglysning af skødet foregår digitalt ved Tinglysningsretten og sikrer køber det retsmæssige ejerskab af ejendommen. Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet i første omgang blive tinglyst med anmærkning om sælgers indestående lån. Når skødet er tinglyst, kan køber få sit nye lån tinglyst på ejendommen og i den forbindelse overtage den allerede betalte tinglysningsafgift på sælgers lån. Anmærkningerne på skødet fjernes efter, at sælgers lån er aflyst eller omdannet til afgiftspantebrev. Når skødet er anmærkningsfrit og handlens øvrige betingelser er opfyldte, kan købesummen frigives til sælger.

Tinglysningsafgift:

Når der skal tinglyses skøde på en fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten.

Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6% af afgiftsgrundlaget, oprundet til nærmeste hundrede og tillagt en fast afgift på 1.660,00 kr. Afgiftsgrundlaget for villaer, sommerhuse og ejerlejligheder solgt i fri handel er ejerskiftesummen. Er der tale om en familiehandel er afgiftsgrundlaget ejerskiftesummen, dog minimum 85% af den offentlige vurdering. Køber og sælger kan frit aftale, hvem der betaler tinglysningsafgiften.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift, hvis køber skal have tinglyst lån på ejendommen.

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen:

De fleste ejerforeninger kræver, at ejerlejlighedsejerne stiller sikkerhed for fællesudgifterne overfor ejerforeningen. Sikkerhedsstillelsen sker oftest ved tinglysning af ejerforeningens vedtægter eller i form af et ejerpantebrev. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst til den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, skal der ikke ske debitorskifte ved overdragelsen. Hvis sikkerhedsstillelsen er tinglyst personligt, skal der ske et debitor/kreditorskifte.